Select Page

Vedtekter for Festspillene i Nesbyen

§ 1 Navn
Foreningens navn er Festspillene i Nesbyen

§ 2 Organisasjon
Festspillene i Nesbyen er en ideell forening. Leder og øvroge styremedlemmer velges på årsmøte. Alle medlemmer har stemmerett. Alle kan i prinsippet bli medlem av foreningen.

§ 3 Formål
Festspillene i Nesbyen tar sikte på å være et årlig arrangement, som har som formål å fremme ulike kulturelle uttrykksformer med hovedvekt på musikk. Både lokale, nasjonale og internasjonale utøvere er aktuelle for Festspillene i Nesbyen

§ 4 Drift
Foreningens styre forestår den daglige drift, og sørger for at vedtektene blir avholdt.
Undergrupper for å ivareta spesielle oppgaver, velges/oppnevnes ved behov.

§ 5 Oppløsning
Oppløsning av foreningen kan kun skje ved at 3/4 av medlemmene bestemmer dette på årsmøtet. Eventuelt overskudd skal gå til det lokale musikklivet i Nesbyen.

§ 6 Økonomi
Regnskapsanvarlig sørger for den samlede regnskapsførsel. Årsmøtet godkjenner revidert regnskap. Leder eller nestleder kan oppta økonomiske forpliktelser for beløp inntil 100.000,-

§ 7 Vedtektsendring
Vedtektsendring skal foretas på årsmøtet og krever 2/3 flertall.